Here you can change website language:

Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - GxC

Strony: [1] 2 3
1
Poradniki / Odp: [OtClient v8] Całe Info z całego forum w jednym miejscu.
« dnia: 27 Październik 2022, 21:44:36 »
SKRYPTY OTC

Więc najpierw jak dodajemy skrypty?

Odpalamy klienta, logujemy się na postać wybieramy wersję którą lubimy/przyzwyczailiśmy się użytkować (Cavebot_1.3/vBot_3.01/Vithrax_1.3)
w każdej wersji przechodzimy do zakładki Tools, następnie wybieramy:

Cavebot_1.3 - Ingame macro editor

vBot_3.01 - Ingame script editor

Vithrax_1.3 - Ingame hotkey editor


W to okienko wrzucamy skrypty. Jeżeli macie tam już jakiś swój skrypt, proponuje by nowe wrzucać przed niego ponieważ często gęsto zdarza się że skrypty z nieznanych źródeł nie są dobrze napisane bądź tylko brakuje im zakończenia w postaci end end). Co spowoduje wyskakiwanie okienka error, bądź nowy skrypt się nie pokaże.
Hold Target:

local oldTarget
macro(200, "hold target",  function()
    if g_game.isAttacking() then
        oldTarget = g_game.getAttackingCreature()
    end
    if (oldTarget and not g_game.isAttacking() and getDistanceBetween(pos(), oldTarget:getPosition()) <= 8) then
        g_game.attack(oldTarget)
    end
end)

Dużo lepsze i szybsze leczenie:

local hpPercent = 99
macro(50, "faster healing",  function()
  if (hppercent() <= hpPercent) then
  say(storage.HealText)
end
end)
addTextEdit("HealText", storage.HealText or "NAZWASPELLA", function(widget, text)
storage.HealText = text
end)

Manasowanie:

local manaId = 3184
local manaPercent = 80
macro(200, "faster mana potting",  function()
  if (manapercent() <= manaPercent) then
    usewith(manaId, player)
  end
end)

Odnowa FWB (UWAGA KOSZTUJE 5DC)

macro(10000, "FWB",  function()     say("!fwb")   end)
Autofollow (dziury/tpki/drzwi/itd)

--Description: A macro to follow players through stairs, doors, ladders, sewer gates and some other things.
--A message error appears on the log, but other than that everything seems to run well... save for the eventual hiccups.
--ATTENTION: It might not work if multiple "use objects" that lead to different paths are near eachother.

Follow = macro(1000,"Follow",function()

nome = storage.followLeader
end)

UI.Label("Follow Player:")
addTextEdit("playerToFollow", storage.followLeader or "Heeey", function(widget, text)
    storage.followLeader = text
    target = tostring(text)
end)

nome = storage.followLeader
pos_p = player:getPosition()

p = getCreatureByName(nome)

onCreaturePositionChange(function(creature, newPos, oldPos)
    if Follow.isOn() then
   
        if creature:getName()==player:getName() and getCreatureByName(nome) == nil and newPos.z>oldPos.z then
       
            say('exani tera')
            for i = -1,1 do
              for j = -1,1 do
           
                local useTile = g_map.getTile({x=posx()+i,y=posy()+j,z=posz()})
                 g_game.use(useTile:getTopUseThing())
               
           
              end
            end
        end
        if creature:getName()==nome then
         
           
            if newPos==nil then
               
               
                lastPos = oldPos
               
                schedule(200,function()
                 autoWalk(oldPos)
                end)
               
                schedule(1000,function()
                    for i = -1,1 do
                      for j = -1,1 do
                   
                        local useTile = g_map.getTile({x=posx()+i,y=posy()+j,z=posz()})
                        g_game.use(useTile:getTopUseThing())
                       
                   
                      end
                    end
                end)
           
           
            end
           
            if oldPos.z == newPos.z then
                   
                schedule(300,function()
                 local useTile = g_map.getTile({x=oldPos.x,y=oldPos.y,z=oldPos.z})
                 topThing = useTile:getTopThing()
               
                 if not useTile:isWalkable() then
                   use(topThing)
                 end
               
                end)
           
           
                autoWalk({x=oldPos.x,y=oldPos.y,z=oldPos.z})
            else
           
                lastPos = oldPos
                autoWalk(oldPos)
                for i = 1,6 do
                    schedule(i*200,function()
                      autoWalk(oldPos)
                   
                      if getDistanceBetween(pos(), oldPos) == 0 and (posz()>newPos.z and getCreatureByName(nome) == nil) then
                        say('exani tera')
                      end
                    end)
                end
                local useTile = g_map.getTile({x=newPos.x,y=newPos.y-1,z=oldPos.z})
                 g_game.use(useTile:getTopUseThing())
                           
           
            end
         
       
        end
   
    end
end)

Skrypt na wędki (można również zrobić samemu poprzez autorecording w cavebocie)

https://mrozuots.pl/index.php?topic=2509.0[/center]


Zamiana cc na gn/ gn na dc:
Wchodzimy jak przy kasynie w edit/click here to open directory. Teraz w zależności z czego korzystamy

Cavebot: Wchodzimy w folder cavebot_1.3 i otwieramy plik tools.lua

Vithrax: Wchodzimy w folder vithrax_1.3 i otwieramy plik tools.lua

Vbot: Wchodzimy w folder vBot_3.01 , wchodzimy jeszcze raz w folder Vbot, i otwieramy plik tools.lua

W pliku szukamy linijki z local moneyIds = {3031, 3035} i dopisujemy tutaj 3043 i 3040 ma to wyglądać tak local moneyIds = {3031, 3035, 3043, 3040}
Cavebot: linijka 38
Vitrax: linijka 27
Vbot: linijka 4

Skrypt na Hold Mwall

local holdMwallHotkey = 'PageUp'
local holdMwallText = 'Hold MWall'
local holdMwallTextCol = 'yellow'
local holdMwallTiles = {}
local holdMwallIsOn = false

onKeyPress(function(keys)
  if keys == holdMwallHotkey and holdMwallIsOn then
    local tile = getTileUnderCursor()
    local currTile = table.find(holdMwallTiles, tile)
    if currTile then
      holdMwallTiles[currTile]:setText('')
      table.remove(holdMwallTiles, currTile)
    else
      table.insert(holdMwallTiles, tile)
      holdMwallTiles[#holdMwallTiles]:setText(holdMwallText, holdMwallTextCol)
    end
  end
end)

addSwitch('holdMwall', 'Better Hold MWall', function(widget)
  widget:setOn(not widget:isOn())
  if not widget:isOn() then
    for i = 1, #holdMwallTiles do
      holdMwallTiles[1]:setText('')
      table.remove(holdMwallTiles, 1)
    end
  end
  holdMwallIsOn = widget:isOn()
end)

macro(1, function()
  if holdMwallIsOn then
    for _, holdMwallTile in pairs(holdMwallTiles) do
      if holdMwallTile:getTopThing():getId() ~= 2129 then
        useWith(3180, holdMwallTile:getTopUseThing())
        return
      end
    end
  end
end)

Mwall infron of player SHIFT+F10

Cytuj
local key = "shift+f10" -- Hotkey to shoot mwall
local mwallId = 3180 -- Mwall ID
local squaresThreshold = 2 -- Amount of tiles to shoot infront of player

singlehotkey(key, "Mwall target", function()
  local target = g_game.getAttackingCreature()
  if target then
    local targetPos = target:getPosition()
    local targetDir = target:getDirection()
    local mwallTile
    if targetDir == 0 then -- north
      targetPos.y = targetPos.y - squaresThreshold
      mwallTile = g_map.getTile(targetPos)
      useWith(mwallId, mwallTile:getTopUseThing())
    elseif targetDir == 1 then -- east
      targetPos.x = targetPos.x + squaresThreshold
      mwallTile = g_map.getTile(targetPos)
      useWith(mwallId, mwallTile:getTopUseThing())
    elseif targetDir == 2 then -- south
      targetPos.y = targetPos.y + squaresThreshold
      mwallTile = g_map.getTile(targetPos)
      useWith(mwallId, mwallTile:getTopUseThing())
    elseif targetDir == 3 then -- west
      targetPos.x = targetPos.x - squaresThreshold
      mwallTile = g_map.getTile(targetPos)
      useWith(mwallId, mwallTile:getTopUseThing())
    end
  end
end)

Wygodne i łatwe do ogarnięcia Sio friend

macro(100, "Sio Friend", function()
  local friend = getPlayerByName(storage.healFriend)   
  if friend and friend:getHealthPercent() < tonumber(storage.healFriendPercent) then
      say("Exura heal \"" .. storage.healFriend)
      delay(1000)
  end
end)
addLabel("sioname", "Player name:")
addTextEdit("healfriend", storage.healFriend or "", function(widget, text)   
  storage.healFriend = text
end)
addLabel("siopercent", "Heal Below %:")
addTextEdit("healfriendpercent", storage.healFriendPercent or "", function(widget, text)   
  storage.healFriendPercent = text
end)

Skrypt na mining:

https://mrozuots.pl/index.php?topic=4033.0

Skrypt na uhanie (Do wbijania achi polecam ustawić 101% wtedy cały czas używa)

macro(100, "Enable UH friend", nil, function()
  local healFriend = getCreatureByName(storage.uhFriend)
  if healFriend then
    local heal_player = healFriend:getName();
    if (heal_player == storage.uhFriend) then
      if (healFriend:getHealthPercent() < tonumber(storage.uhFriendPercent)) then
        useWith(3181, healFriend);
      end
    end
  end
end)
addLabel("uhname", "Player name:", warTab)
addTextEdit("uhfriend", storage.uhFriend or "", function(widget, text)   
  storage.uhFriend = text
end)
addLabel("uhpercent", "Heal Below %:", warTab)
addTextEdit("uhfriendpercent", storage.uhFriendPercent or "", function(widget, text)   
  storage.uhFriendPercent = text
end)

Skrypt na zbieranie z ziemi wykopanych scarab coinów by Mikelondiony
macro(100, "Search for Item", function()
  local z = posz()
  for _, tile in ipairs(g_map.getTiles(z)) do
    if z ~= posz() then return end
    if getDistanceBetween(pos(), tile:getPosition()) <= 7 then
      if tile:getTopLookThing():getId() == 3042 then
         g_game.move(tile:getTopLookThing(), {x = 65535, y=SlotBack, z=0}, tile:getTopLookThing():getCount())
      end
    end
  end
end)
Skrypt Alarm gdy pojawi się gracz na ekranie
macro(1000, "PlayeronScreen", function()
  for _, creature in ipairs(getSpectators()) do
    if creature:isPlayer() and not creature:isLocalPlayer() then
    isSafe = false;
    end
    if creature:isPlayer() and creature:isLocalPlayer() then
    isSafe = true;
    end
    if isSafe==false then
    playAlarm()
    delay(10000)
  end
end
end)


Skrypt na wyswietlanie prywatnych wiadomosci
[code]local height = 50
local widget = setupUI([[
Panel
  id: msgPanel
  height: 400
  width: 200
]], g_ui.getRootWidget())
 
onTalk(function(name, level, mode, text, channelId, pos)
    if (mode ~= 4) then return end
    local msgLabel = g_ui.loadUIFromString([[
Label
  color: #5ff7f7
  background-color: black
  opacity: 0.87
]], widget)
    msgLabel:setText(name .." ["..level.. "]: " .. text)
    msgLabel:setPosition({y = height, x = 10})
    if height > 210 then
        for msgIndex, message in ipairs(widget:getChildren()) do
            message:setPosition({y = message:getPosition().y - 13, x = 10})
            if (msgIndex == 1) then message:destroy() end
        end
    else
        height = height + 13
    end
end)


Skrypt na rzucanie runy w dany sqm przyciskiem PageUp.
local holdMwallHotkey = 'PageUp'
local holdMwallText = 'Rzuc tu Ava'
local holdMwallTextCol = 'yellow'
local holdMwallTiles = {}
local holdMwallIsOn = false

onKeyPress(function(keys)
  if keys == holdMwallHotkey and holdMwallIsOn then
    local tile = getTileUnderCursor()
    local currTile = table.find(holdMwallTiles, tile)
    if currTile then
      holdMwallTiles[currTile]:setText('')
      table.remove(holdMwallTiles, currTile)
    else
      table.insert(holdMwallTiles, tile)
      holdMwallTiles[#holdMwallTiles]:setText(holdMwallText, holdMwallTextCol)
    end
  end
end)

addSwitch('holdMwall', 'Rzucanie Ava Pageup', function(widget)
  widget:setOn(not widget:isOn())
  if not widget:isOn() then
    for i = 1, #holdMwallTiles do
      holdMwallTiles[1]:setText('')
      table.remove(holdMwallTiles, 1)
    end
  end
  holdMwallIsOn = widget:isOn()
end)

macro(1, function()
  if holdMwallIsOn then
    for _, holdMwallTile in pairs(holdMwallTiles) do
      if holdMwallTile:getTopThing() then
        useWith(tonumber (storage.avaId), holdMwallTile:getTopUseThing())
        return
end
    end
  end
end)
      addTextEdit("IdRunki", storage.avaId or "3161", function(widget, text)
storage.avaId = text
end)
Skrypt na zamiane elite amulet + lost amulet od danego %hp
local eq_manager = {
    {   
        hppcToEquip = 100, -- HP <= 100% (Default)
        eqToEquip = {
            {itemID = 9803, slot = SlotNeck}
        }
    },
    {   
        hppcToEquip = tonumber (storage.hppercent), -- HP <= 75%
        eqToEquip = {
            {itemID = 10198, slot = SlotNeck}
        }
    }
}


UI.Label("HP procenty")
addTextEdit("HP%", storage.hppercent or "75", function(widget, text)
storage.hppercent = text
end )
table.sort(eq_manager, function(a,b) return b.hppcToEquip > a.hppcToEquip end)
macro(500, "Zmiana amuletu", function()
    for k,v in pairs(eq_manager) do
        if hppercent() <= v.hppcToEquip then
            for i = 1, #v.eqToEquip do
                moveToSlot(v.eqToEquip[i].itemID, v.eqToEquip[i].slot)
            end
            break
        end
    end
end)
Skrypt na zamiane SHS/SMS od danego % many
local eq_manager = {
    {   
        mppcToEquip = 100, -- MP <= 100% (Default)
        eqToEquip = {
            {itemID = 3427, slot = SlotRight}
        }
    },
    {   
        mppcToEquip = tonumber (storage.mppercent), -- MP <= 75%
        eqToEquip = {
            {itemID =  3435, slot = SlotRight}
        }
    }
}


UI.Label("MP procenty")
addTextEdit("Mp%", storage.mppercent or "75", function(widget, text)
storage.mppercent = text
end )
table.sort(eq_manager, function(a,b) return b.mppcToEquip > a.mppcToEquip end)
macro(500, "Zmiana tarczy", function()
    for k,v in pairs(eq_manager) do
        if manapercent() <= v.mppcToEquip then
            for i = 1, #v.eqToEquip do
                moveToSlot(v.eqToEquip[i].itemID, v.eqToEquip[i].slot)
            end
            break
        end
    end
end)

Skrypt na wyłączenie target i cavebota, gdy mana spadnie poniżej x.
macro(100, "Toggle Cave when xmana", function()
if (manapercent() <= tonumber(storage.manaPercent)) then
CaveBot.setOff()
TargetBot.setOff()
else
 if (manapercent() >= tonumber(storage.manaPercent)) then
CaveBot.setOn()
TargetBot.setOn()
end
end
end)
UI.Label("Mana percent")
addTextEdit("manapercent", storage.manaPercent or "50", function (widget, text)
storage.manaPercent = text
end)


Skrypt na pokazywanie %HP mobków/innych graczy

local showhp = macro(20000, "Monster HP %", function() end)
onCreatureHealthPercentChange(function(creature, healthPercent)
    if showhp:isOff() then  return end
    if creature:isMonster() or creature:isPlayer() and creature:getPosition() and pos() then
        if getDistanceBetween(pos(), creature:getPosition()) <= 5 then
            creature:setText(healthPercent .. "%")
        else
            creature:clearText()
        end
    end
end)

Skrypt na otwieranie wszystkich bp
openBackpacks = function()
   for _, container in pairs(g_game.getContainers()) do
        g_game.close(container)
   end
    schedule(1000, function()
        bpItem = getBack()
        if bpItem ~= nil then g_game.open(bpItem) end
    end)

    schedule(2000, function()
        local nextContainers = {}
        containers = getContainers()
        for i, container in pairs(g_game.getContainers()) do
            for i, item in ipairs(container:getItems()) do
                if item:isContainer() then
                    table.insert(nextContainers, item)
                end
            end
            if #nextContainers == 0 then return end
            local delay = 1
            for i = 1, #nextContainers do
                schedule(delay, function()
                    g_game.open(nextContainers[i], nil)
                end)
                delay = delay + 250
            end
        end
    end)
end

-- this loads the function straighta way when reloading config
openBackpacks()
-- this adds a button to your bot, so you can press it
UI.Button("Backpack Open", function()
    openBackpacks()
end)

Skrypt na używanie staminera/mediumki gdy stamina bedzie wynosic 14:01
macro(500, function()
    if stamina() < 842 then
        use(tonumber (storage.idstam))
    end
end))

UI.Label("Id staminera/mediumki")
addTextEdit("id staminera", storage.idstam or "id", function(widget, text)
storage.idstam = text
end)
Skrypt na spam UE/SPELLA, lub wiadomości na default (zmieniając liczbę, zwikszamy odstęp czasu od kolejnej wiadomości
macro(1000, "Spam UE",  function()      say(storage.spamue)    end) addTextEdit("Spam Ue", storage.spamue or "Nazwa spella", function (widget, text) storage.spamue = text end)
Skrypt na sprawdzenie ilu jest graczy na ekranie (Łapie kratke wyżej
function countPlayers()
  local playerCount = 0
  for _, creature in ipairs(getSpectators(pos(), false)) do
    if creature:isPlayer() and not creature:isLocalPlayer() then
      playerCount = playerCount +1
    end
  end
  return playerCount
end

macro(2000, "Graczy na ekranie", function()
  say("graczy na ekranie:"..countPlayers())
end)

Skrypt na Sd target
macro(200, "SD Target", function()
    if g_game.isAttacking() then
        usewith(3155, g_game.getAttackingCreature())
        delay(500)
    end
end)

tam gdzie 3155 wpisujemy ID target runki.Skrypt na Hold Krzaka
local holdMwallHotkey = 'PageUp'
local holdMwallText = 'TUTAJ'
local holdMwallTextCol = 'yellow'
local holdMwallTiles = {}
local holdMwallIsOn = false
 
onKeyPress(function(keys)
  if keys == holdMwallHotkey and holdMwallIsOn then
    local tile = getTileUnderCursor()
    local currTile = table.find(holdMwallTiles, tile)
    if currTile then
      holdMwallTiles[currTile]:setText('')
      table.remove(holdMwallTiles, currTile)
    else
      table.insert(holdMwallTiles, tile)
      holdMwallTiles[#holdMwallTiles]:setText(holdMwallText, holdMwallTextCol)
    end
  end
end)
 
addSwitch('holdMwall', 'Shoot Rune [PageUp]', function(widget)
  widget:setOn(not widget:isOn())
  if not widget:isOn() then
    for i = 1, #holdMwallTiles do
      holdMwallTiles[1]:setText('')
      table.remove(holdMwallTiles, 1)
    end
  end
  holdMwallIsOn = widget:isOn()
end)
 
macro(1, function()
  if holdMwallIsOn then
    for _, holdMwallTile in pairs(holdMwallTiles) do
      if holdMwallTile:getTopThing():getId() ~= 2130 then
        useWith(tonumber (storage.avaId), holdMwallTile:getTopUseThing())
        return
end
    end
  end
end)
addLabel("idava", "Id runki", warTab)
      addTextEdit("IdRunki", storage.avaId or "3156", function(widget, text)
storage.avaId = text
end)

Skrypt na HoldMwall

local holdMwallHotkey = 'PageUp'
local holdMwallText = 'TUTAJ'
local holdMwallTextCol = 'yellow'
local holdMwallTiles = {}
local holdMwallIsOn = false
 
onKeyPress(function(keys)
  if keys == holdMwallHotkey and holdMwallIsOn then
    local tile = getTileUnderCursor()
    local currTile = table.find(holdMwallTiles, tile)
    if currTile then
      holdMwallTiles[currTile]:setText('')
      table.remove(holdMwallTiles, currTile)
    else
      table.insert(holdMwallTiles, tile)
      holdMwallTiles[#holdMwallTiles]:setText(holdMwallText, holdMwallTextCol)
    end
  end
end)
 
addSwitch('holdMwall', 'Shoot Rune [PageUp]', function(widget)
  widget:setOn(not widget:isOn())
  if not widget:isOn() then
    for i = 1, #holdMwallTiles do
      holdMwallTiles[1]:setText('')
      table.remove(holdMwallTiles, 1)
    end
  end
  holdMwallIsOn = widget:isOn()
end)
 
macro(1, function()
  if holdMwallIsOn then
    for _, holdMwallTile in pairs(holdMwallTiles) do
      if holdMwallTile:getTopThing():getId() ~= 2129 then
        useWith(tonumber (storage.avaId), holdMwallTile:getTopUseThing())
        return
end
    end
  end
end)
addLabel("idava", "Id runki", warTab)
      addTextEdit("IdRunki", storage.avaId or "3180", function(widget, text)
storage.avaId = text
end)
Osoby które lubią ten post: Alkoholik

2
Propozycje / Odp: ceny itemow
« dnia: 26 Wrzesień 2022, 13:22:06 »
Tylko w sumie takie coś jak ktoś dobrze pomyśli to można obejść,  i jeśli ktoś się uprze na zaniżanie cen to i tak to zrobi , daleko szukać nie trzeba , robię noob har 8lvl wrzucam sobie na niego itemka , sprzedaje zamiast za 10 k pp to dajmy na to 6k pp i tak ktoś kupi :) I nie muszę robić dream dostępu

Tak jak piszesz robić nie musisz, ty zyskujesz 6kpp, a ktoś kto kupił na czysto 4kpp jeżeli miał dostęp do dream. Wilk syty i owca cała
Osoby które lubią ten post: Omen

3
Pytania i Problemy / Odp: skrypt
« dnia: 07 Wrzesień 2022, 15:32:28 »
macro(1000, function()
    if bless ~= true then
        bless = true
        say("!bless")
    end
end)
Osoby które lubią ten post: SIRONLY, lwhite1208

4
Pytania i Problemy / Odp: Skrypt na kopanie scarab coinsów
« dnia: 04 Wrzesień 2022, 13:15:42 »
https://mrozuots.pl/index.php?topic=3346.0 tu jest skrypt do otc na podnoszenie scarab coins. A kopanie nagrywasz ręcznie przez autorecording.
Osoby które lubią ten post: biales

5
Skargi i Pochwały / Odp: skrypty od gxc UWAGA !!!
« dnia: 30 Lipiec 2022, 08:04:14 »
P.s to nie mój skrypt.

https://mrozuots.pl/index.php?topic=3345.0
Osoby które lubią ten post: KapitanBomba, Ressierek

6
Poradniki / Odp: *VIP QUESTY*
« dnia: 28 Lipiec 2022, 14:26:11 »
No to jest teraz komplet.
P.s post by powkurwiac tych na discordzie
Osoby które lubią ten post: Mrozu, Vallention, SiR mOST, Genetix

7
Skargi i Pochwały / Odp: Pochwala dla Ryia Aganie
« dnia: 23 Lipiec 2022, 13:11:56 »
Osoby które lubią ten post: SiR mOST, Nyga Ricz, Enlibar

8
Poradniki / Odp: PORADNIK JAK POSTAWIC BOTA
« dnia: 16 Lipiec 2022, 08:48:40 »
No i super, dodałbym jeszcze opis Friend listy bo ma przydatne opcje jak dodawanie do black listy osoby co nas ubije, + współgra z combobotem (o ile dziala) , oraz z friend healing. W attackbocie po kliknięciu w settings jest wbudowany antyrs, plus parę innych ciekawych opcji. Oraz żeby nie wpisywać nazwy każdego mobka wystarczy wpisać *. Pozdrawiam super robota.
Osoby które lubią ten post: Howdy

9
Skargi i Pochwały / Odp: Pochwały i skargi - VENI VIDI VICI
« dnia: 29 Marzec 2022, 17:11:22 »
A tak z ciekawości kill za kill, dotyczy jednej osoby czy całej gildi ?
Osoby które lubią ten post: Neonek

10
Pytania i Problemy / Odp: Otclient, minimapa
« dnia: 28 Marzec 2022, 22:07:41 »
Jak będę miał trochę więcej czasu, wrzucę bardziej odkrytą.
Osoby które lubią ten post: Efendi

11
Skargi i Pochwały / Odp: Najlepszy tiktoker
« dnia: 28 Marzec 2022, 15:47:22 »
Czekam na tiktoki z słownikiem.
Osoby które lubią ten post: vitamins, Alkoholik, Bicz Plis, Krzychu, Nyga Ricz

12
Propozycje / Odp: Propozycje|zmiany do serwera
« dnia: 27 Marzec 2022, 17:06:53 »
Z tych tematów co tam były wcześniej sobie sobie wybrałem, ale ogólnie od paru dni składa mnie przeziębienie i nie wiem czy się nie przesunie update o pare dni. Bądź co bądź na pewno nowych propozycji już na teraz nie będę rozkminiał, tak samo modyfikacje domków tylko te co tam odpisałem.
@Mrozu na spokojnie, z tego co ten Pan napisał żadna z wymienionych nie jest ani potrzebna, ani nic. Ewidentnie osobnik albo tu nie gra albo nie ogarnia otsa. Wracaj szybko do zdrowia. Pozdrawiam

P.s do zamknięcia.
Osoby które lubią ten post: Simon

13
Propozycje / Odp: Propozycje|zmiany do serwera
« dnia: 27 Marzec 2022, 12:45:21 »
Troche śmiesznie.
Osoby które lubią ten post: Simon, Nyga Ricz

14
Propozycje / Nowa zakładka na forum.
« dnia: 25 Marzec 2022, 09:55:18 »
Witam, wnoszę propozycje nowej zakładki na forum pod tytułem, Placze/Podpierdalanie na Rexi. Jako że status nadal jest, I zaraz go nie będzie, a tematów z podpierdalaniem, i płaczem o killa jest z dnia na dzień coraz więcej (strach pomyśleć o tym co będzie w połowie kwietnia) to by nie zaśmiecać każdej zakładki, zrobić nowa przeznaczona bezpośrednio do w/w problemu (jeżeli można to nazwać problemem). Pozdrawiam.

P.s przypominam misie to tylko gra, nie trzeba do tego podchodzić emocjonalnie, nikt z was nie utrzymuje się z gry tutaj.
Osoby które lubią ten post: Reanimator

15
Propozycje / Odp: dmg druida
« dnia: 23 Marzec 2022, 10:32:56 »
Nie mam dużej wiedzy odnośnie sanda, ale tibi juz tak, I tak jak Mrozu napisał tak jest wszędzie, (oprócz "nowej tibi" gdzie najważniejsze są żywioły) ms jest od największego dmg, bo nie ma nic innego do zaoferowania. A Ed ma sio/krzaki/parala.
Osoby które lubią ten post: Mrozu, cyni0

Strony: [1] 2 3